Vedtægter for foreningen Najima

§1 Navn og hjemsted

Stk.1. Foreningens navn er Najima.

Stk.2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§2 Formål

Stk.1. Foreningens formål er at arbejde for rettigheder og opbakning til børn og unge, der vokser op med en dobbeltkulturel baggrund i Danmark.

Stk.2. Foreningen arbejder med udgangspunkt i danske love og FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, herunder især FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, der sikrer børn rettigheder indenfor følgende områder:

  • Grundlæggende rettigheder, herunder til mad, bolig og sundhed.
  • Rettigheder til udvikling, herunder til skolegang, uddannelse, leg, fritid og information.
  • Rettigheder til beskyttelse mod krig, vold, narkotika og seksuel udnyttelse.
  • Rettigheder til medbestemmelse, herunder ytringsfrihed, indflydelse, selvstændig deltagelse, medbestemmelse og selvbestemmelse.

Stk. 3. Foreningen arbejder for på lang sigt at opnå følgende mål:

  • Ingen børn og unge får krænket deres rettigheder. Herunder specifikt, at ingen bliver sendt til genopdragelse mod deres vilje, og at alle, der er blevet sendt på genopdragelse, har mulighed for at komme hjem igen
  • Det anses ikke som en naturlig og legitim handlemulighed for familier at sende deres børn på genopdragelse mod børnenes vilje.
  • Alle myndigheder er tydelige og tilgængelige i sager om genopdragelse.
  • Alle, som har fået krænket deres rettigheder i forbindelse med genopdragelse, får opbakning, støtte og en stemme.

§3 Medlemmer

Stk.1. Som medlemmer kan optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk.2. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§4 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst to ugers varsel.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning om året der er gået

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk.6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst to ugers varsel.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 1 mindst medlem. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges 3 minimum medlemmer.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§7 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11 Datering

Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. marts 2019. Ændret på generalforsamling den 4. marts 2020.